STATUT MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA GEDEONITÓW W POLSCE

Rozdział I: Postanowienia ogólne
Rozdział II: Cele i formy działalności
Rozdział III: Członkowie, ich prawa i obowiązki
Rozdział IV: Struktura organizacyjna Stowarzyszenia
Rozdział V: Władza Stowarzyszenia
Rozdział VI: Majątek Stowarzyszenia
Rozdział VII: Zmiana Statutu
Rozdział VIII: Rozwiązanie Stowarzyszenia

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów w Polsce, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolną organizacją świeckich chrześcijan działającą na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie popularyzacji wartości chrześcijańskich.
§ 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.1989 Nr 20, poz.104) oraz niniejszego statutu.
§ 3. 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.
3. Stowarzyszenie może tworzyć Obozy Międzynarodowego Stowarzyszenia Gedeonitów w Polsce jako jednostki terenowe zwane dalej Obozami.
§ 4. Stowarzyszenie współpracuje ściśle z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Gedeonitów z siedzibą w Nashville /USA/.
§ 5. Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się własnym znakiem organizacyjnym i pieczęciami wg wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji.
§ 6. Stowarzyszenie nie prowadzi własnej działalności gospodarczej w kraju i zagranicą.
§ 7. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
Rozdział II
Cele i formy działalności

§ 8. Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja Biblii jako świętego Bożego Słowa w polskim społeczeństwie.
§ 9. Stowarzyszenie realizuje ten cel poprzez:
– Bezpłatne umieszczanie Biblii lub jej części /Nowy Testament/ lub Nowy Testament z Psalmami w hotelach, szkołach, zakładach karnych, i innych instytucjach tego typu oraz także rozprowadzanie jej do użytku indywidualnego.
Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 10. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) weteranów
3) pomocnice
§ 11. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem na stałe zamieszkującym w Polsce. Członkami Stowarzyszenia mogą być mężczyźni mający ukończone 21 lat, przede wszystkim biznesmeni i wykonujący wolne zawody, którzy wierzą, że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym, wierzą, że Jezus Chrystus jest wiecznym Synem Bożym i przyjęli Go jako Osobistego Zbawiciela oraz usiłują Go naśladować w codziennym życiu i którzy są czynnymi członkami ewangelikalnego lub protestanckiego kościoła lub zboru.
§ 12. Członkiem weteranem może zostać na własną prośbę mężczyzna mający ukończone 65 lat, który był członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia w nieprzerwanym okresie 20 lat i nie jest w stanie obecnie płacić swoich składek.
§ 13. Członkiem pomocnicą może być żona członka zwyczajnego lub weterana, spełniająca te same duchowe wymagania, jakie stosuje się do pozostałych członków Stowarzyszenia.
§ 14.1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie deklaracji złożonej na piśmie. Wzór pisemnej deklaracji ustala Zarząd Stowarzyszenia. 2. Organem uprawnionym do przyjmowania wszystkich członków Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia.
3. Uchwała o przyjęciu członka powinna być podjęta w terminie 1-go miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
4. O przyjęciu członka Stowarzyszenia, lub o odmowie przyjęcia Zarząd Stowarzyszenia powiadamia zainteresowanego na piśmie w terminie 1 -go miesiąca od daty podjęcia uchwały.
5. Od odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje zainteresowanemu prawo pisemnego odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia poprzez Zarząd Stowarzyszenia w terminie 1-go miesiąca od dnia doręczenia uchwały. Rozpoznanie wniesionego odwołania powinno nastąpić na najbliższym Walnym Zgromadzeniu po przedstawieniu opinii w tej sprawie przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 15. Prawo członkowskie Stowarzyszenia nabywa się z dniem podjęcia uchwały o przyjęciu do Stowarzyszenia.
§ 16. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
2) wykluczenia prawomocną uchwałą Zarządu,
3) śmierci.
§ 17. Wystąpienie członka ze Stowarzyszenia wymaga formy pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu oraz zwrotu legitymacji członkowskiej i emblematu.
§ 18. 1. Członek Stowarzyszenia może być wykluczony w następujących przypadkach:
a) naruszenia Statutu lub uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
b) nieopłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
c) zmiany duchowych przekonań,
d) zmiany statusu zawodowego (np. zostania duchownym).
2. Członkowi, co do którego zapadła uchwała Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
3. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków powinna być podjęta na najbliższym posiedzeniu.
§19. 1. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) inicjować działalność zmierzającą do realizacji celów Stowarzyszenia,
c) zgłaszać wnioski w celu usprawnienia działalności Stowarzyszenia,
d) nabywać Nowe Testamenty, po ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia cenie, w celu indywidualnego rozdawania,
e) nosić emblemat Stowarzyszenia.
2. Prawa wymienione w punkcie a) ust. 1 nie przysługują członkom wymienionym w § 10 punkcie 3.
§ 20. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień Statutu i regulaminów Stowarzyszenia,
b) postępować zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
c) przestrzegać obowiązku wykonywania uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
d) uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
e) terminowo opłacać składki członkowskie, za wyjątkiem członków weteranów,
f) przejawiać troskę o majątek Stowarzyszenia.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§ 21. Organizacja Stowarzyszenia ze względu na specyfikę działania, oraz realizację zadań statutowych przewiduje:
1) siedzibę Stowarzyszenia wraz z Zarządem w m. st. Warszawie
2) Obozy Stowarzyszenia w miejscowościach, w których stowarzyszy się w celu wymienionym w § 8 co najmniej 6-ciu chrześcijan z minimum dwóch denominacji wymienionych w § 11.
§ 22. 1. Tworzenie Obozów Stowarzyszenia wymaga inicjatywy minimum 1 członka zwyczajnego Stowarzyszenia i uzyskania aprobaty Zarządu Stowarzyszenia.
2. Upoważniony przez zarząd Stowarzyszenia członek zwyczajny zwołuje zebranie założycielskie Stowarzyszenia z udziałem co najmniej 6-członków założycieli Obozu Stowarzyszenia.
3. Członkami założycielami Obozu Stowarzyszenia mogą być osoby wymienione w § 11.
4. Zebranie założycielskie Obozu obowiązane jest:
a) zaakceptować Statut Stowarzyszenia poprzez wypełnienie deklaracji członkowskich,
b) sporządzić listę członków założycieli Obozu Stowarzyszenia w dwóch egzemplarzach,
c) dokonać wyboru Zarządu Obozu z pośród członków założycieli.
5. Czynności wymienione w ust.4 należy opisać w protokóle zebrania sporządzonym w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokółu należy przesłać do Zarządu Stowarzyszenia.
6. Uprawnienia do działalności Obóz uzyskuje po zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia.
Rozdział V
Władza Stowarzyszenia

§ 23. 1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd Stowarzyszenia
2. Organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna.
3. Władzą Obozu Stowarzyszenia jest Zarząd Obozu.
§ 24. Najwyższa władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
§ 25. 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Biorą w nim udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie poza pomocnicami.
2. Zwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd.
3. Nadzwyczajne Zebranie Członków jest zwoływane w razie potrzeby przez Zarząd z własnej inicjatywy, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, albo na żądanie 1/2 liczby członków zwyczajnych. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania wymaga określenia przyczyn i celów jego zwołania. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 1-go miesiąca od złożenia żądania.
§ 26. Walne Zebranie Członków jest zwoływane listami poleconymi wysyłanymi nie później niż na trzy tygodnie przed planowaną datą zebrania. W zawiadomieniu powinien być oznaczony dzień, godzina rozpoczęcia, miejsce zebrania oraz porządek obrad.
§ 27. O ile zebranie nie postanowi inaczej obradom Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Zarządu jako Przewodniczący Zebrania. Z przebiegu zebrania sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący Zebrania i Sekretarz.
§ 28. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zalicza się w szczególności:
a) uchwalenie wytycznych programowych,
b) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich,
c) wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) przyjmowania całorocznego sprawozdania z działalności Zarządu,
e) przyjmowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
f) podjęcie uchwały o udzielenie Zarządowi absolutorium za okres działalności,
g) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
h) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, zmian w Statucie i rozwiązania Stowarzyszenia.
§ 29. 1. Wybory do władz Stowarzyszenia przeprowadzane są podczas Walnego Zebrania Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały podejmowane są przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków, uprawniona do głosowania.
3. W przypadku nieobecności wymaganego (kworum) quorum Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie i jest prawomocne bez względu na ilość obecnych.
§30. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest wieloosobowy i liczy 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
a) Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia,
b) Vice Przewodniczący Zarządu
c) Sekretarz Zarządu
d) Skarbnik
e) trzech członków Zarządu.
3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
a) Przewodniczący Komisji,
b) dwóch członków.
§ 31. 1. Wybory Zarządu Komisji Rewizyjnej odbywają się podczas Walnego Zebrania Członków w głosowaniu tajnym na całość składu osobowego wymienionych organów.
2. Zarząd, Komisja Rewizyjna na pierwszym swym posiedzeniu w głosowaniu jawnym wyłaniają skład osobowy z podziałem na funkcje określone w § 30 ust.2 i 3.
§ 32. 1. Wybory do Zarządu Obozu Stowarzyszenia odbywają się na zebraniu członków Obozu w głosowaniu jawnym bezpośrednio na poszczególne funkcje.
2. W skład Zarządu Obozu Stowarzyszenia wchodzą:
a) Przewodniczący Obozu,
b) Vice Przewodniczący Obozu,
c) Sekretarz Obozu,
d) Skarbnik Obozu,
e) Kapelan Obozu.
§ 33. Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, są prawomocne jeśli za uchwałą głosowała zwykła większość członków, przy obecności co najmniej 2/3 stanu osobowego w/w organów. W przypadkach nierozstrzygniętych decydujący głos ma Przewodniczący zebrania.
§ 34. 1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia, Zarządu Obozu, Komisji Rewizyjnej trwa rok, z możliwością ponownego wyboru na trzy kolejne kadencje.
2. W razie ustąpienia członka władz w trakcie kadencji, członkom przysługuje prawo uzupełnienia składu, przy czym liczba ta nie może przekroczyć w przypadku:
a) Zarządu Stowarzyszenia – 3 osób
b) Zarządu Obozu – 2 osób
c) Komisji Rewizyjnej – 2 osób
§ 35. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem, oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
c) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
d) określanie sposobów realizacji programu działalności Stowarzyszenia i jego wykonywanie,
e) zatwierdzanie uchwał o powołaniu Obozów Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie interesów Stowarzyszenia i jego członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu, organizacji społecznych i gospodarczych,
g) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
h) przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia osób wymienionych w rozdz. III § 10,
i) zbieranie składek członkowskich i prowadzenie gospodarki środkami finansowymi oraz majątkiem Stowarzyszenia.
j) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu Stowarzyszenia i innych regulaminów związanych z działalnością Stowarzyszenia.
k) nadzorowanie i rozwiązywanie Obozów, przy czym uchwały w tym względzie wymagają zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków.
§ 36. 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy w szczególności prowadzenie kontroli realizacji zadań statutowych i uchwał, działalności finansowej, oraz gospodarki majątkiem Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia na podstawie wyników kontroli stawia na Walnym Zebraniu Członków wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
§ 37. Do kompetencji Zarządu Obozu należy:
a) kierowanie działalnością Obozu zgodnie ze Statutem i uchwałami,
b) reprezentowanie interesów Stowarzyszenia i jego członków wobec organów władzy terenowej i samorządowej, oraz organizacji społecznych i gospodarczych.
§ 38. Z posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia i Zarządu Obozów należy sporządzać protokoły.
§ 39. Upoważnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych są dwaj dowolni członkowie Zarządu Stowarzyszenia, upoważnieni przez ten Zarząd.
Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia

§ 40. Majątek Stowarzyszenia składa się z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków i zapisów.
§ 41. 1. Do prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia winien zgromadzone środki finansowe przeznaczać w pierwszej kolejności na sfinansowanie wydatków związanych z transportem i drukiem Nowych Testamentów.
Rozdział VII
Zmiana Statutu

§ 42. 1. Zmiana Statutu należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Z inicjatywą zmiany Statutu lub dokonania poprawek względnie uzupeł nienia niektórych postanowień mogą wystąpić:
a) Zarząd Stowarzyszenia,
b) Komisja Rewizyjna,
c) 1/3 członków Walnego Zebrania.
3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu zapadają większością 3/4 głosów, oddanych w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania.
4. O dokonanych zmianach w Statucie – Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek zawiadomić niezwłocznie Sąd Rejestrowy, przedstawiając nową wersję Statutu zgodnie z art. 21 ustawy prawo o stowarzyszeniach.
Rozdział VIII
Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 43. 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Z inicjatywą rozwiązania Stowarzyszenia mogą wystąpić:
a) Zarząd Stowarzyszenia,
b) Komisja Rewizyjna,
c) co najmniej połowa członków zwyczajnych.
3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapada większością 3/4 głosów oddanych w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania.
4. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi zawierać klauzulę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
5. Rozwiązanie Obozu następuje na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie I RST 2234/ Zatwierdzony w dniu 02 luty 1994r. Uprawomocniony w dniu 24 luty 1994r. (KRS stowarzyszenia Nr 0000097826) (Niniejszy odpis statutu wydany został z akt rejestrowych Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów w Polsce Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział Gospodarczy Warszawa, dnia 31.072002 r.)